Predici Programe recente În direct Donații

Următorul eveniment: Duminică 9:00am-1:00pm

Mai sunt:

 
Evenimente speciale
 • 17
  Septembrie
  Începe Awana
  @ 6:15pm
   
  17
  Septembrie
  Serviciu divin @ 7pm
   
  18
  Septembrie
  Serviciu divin tineri
  @ 7pm
 • 19
  Septembrie
  Nuntă
   
  20
  Septembrie
  Servicii divine @
  9 am, 11 am, 5 pm
   
  20
  Septembrie
  Premiere Concurs biblic @ 5pm 
 

CONCURS DE MEMORARE A VERSETELOR BIBLICE

 
 

CONCURS BIBLIC 2020

Dragi copii, tineri și părinți ai Bisericii Betania, pe data de 12 septembrie 2020 dorim să organizăm cea de-a treia ediție a CONCURSULUI BIBLIC. Încă nu știm care vor fi condițiile de distanțare socială și carantină în acea perioadă, însă, anticipând că acestea ne vor permite să organizăm concursul biblic, vă oferim câteva detalii despre acesta. Dorim ca toți potențialii concurenți să aibă suficient timp la dispoziție pentru a se pregăti în vederea acestui concurs, mai ales considerând faptul că școlile rămân închise până la sfârșitul anului școlar. În preajma datei menționate mai sus vă vom informa cu detalii mai exacte referitoare la condițiile logistice, organizatorice și de siguranță în care acest concurs se va desfășura.

În acest an concursul va fi deschis pentru aceeași categorie de vârstă (4-21 ani), însă pentru tineri concursul va avea două părți (detalii mai jos). De asemenea, premiile oferite în acest an vor fi mai consistente, datorită generozitării donatorului care sponsorizează acest concurs. Iată câteva detalii importante: 

__________________________________________________________________________

CONCURS BIBLIC DE MEMORARE PENTRU COPII

Grupe de vârstă    Nr. minim de versete (din orice carte a Bibliei)          

4-6 ani                         20+

7-8 ani                         35+                              PREMII I, II și III (cash) pentru fiecare grupă.

9-11 ani                       50+

12-14 ani                     65+

           

__________________________________________________________________________

CONCURS BIBLIC DE MEMORARE ȘI TESTARE A CUNOȘTINȚELOR PENTRU TINERI (15-21 ani)

Concursul tinerilor are 2 părți:

- MEMORARE: Concurenții trebuie să recite oral sau să scrie, din memorie, cât mai multe versete din epistolele 1 Timotei & 2 Timotei.

TESTARE: Concurenții trebuie să răspundă ÎN SCRIS la ~20 de întrebări din epistolele 1 Timotei & 2 Timotei 

PREMII I, II și III (cash)

__________________________________________________________________________

Înainte cu câteva zile de data concursului, concurenții (părinții) vor fi contactați pentru a stabili ora la care se pot prezenta la Centrul Creștin. Grupa de care aparține fiecare concurent depinde de vârsta sa exactă în ziua concursului.

Concurenții se vor prezenta la CC la ora programată și vor fi testați în prezența juriului. Fiecare concurent va trebui să trimită organizatorilor PRIN EMAIL textele tuturor versetelor pe care plănuiește să le recite (.doc sau .pdf) cu cel puțin 48 de ore înaintea concursului (pentru a evita schimbul de documente fizice între concurenți și juriu). Prezentările concurenților vor fi înregistrate pentru arhiva internă a juriului.

Câștigătorii concursului vor fi contactați personal ulterior, iar ceremonia de premiere va avea loc în sanctuar în ziua de DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE 2020, la serviciul divin de dimineața – rugăm toți concurenții să fie prezenți la acest serviciu (detalii suplimentare în preajma evenimentului).

Reguli de desfășurare și notare:

·   Versetele pot fi învățate în românește sau în engleză.

·   Orice concurent poate învăța orice verset/e din Biblie, indiferent dacă le-am mai recitat sau nu în anii precedenți.

·         Concurentul trebuie să recite versetele clar, rar și tare. Juriul are dreptul să îi ceară să repete versetul.

·         Fiecare verset corect va primi 4 puncte. Fiecare referință corectă va primi 2 puncte.

·         Pasajele mai lungi trebuie recitate în ordinea consecutivă a versetelor. Pentru omiterea unui întreg verset din pasajul listat pe foaie se vor scădea 4 puncte.

·         Pentru omiterea sau greșirea unei părți din referință (carte, capitol, verset) se scade 0.5 pct. Scăderea maximă pentru o referință este de 2 puncte.

·         Dacă este recitat un capitol întreg, este suficient ca concurentul să spună numele și capitolul, nu și versetele (ex. Psalmul 23).

·         Pentru omiterea sau adăugarea de pronume, articole, numerale, prepoziții sau conjuncții se scade 0.5 pct.

·         Pentru omiterea sau adăugarea de substantive, verbe, adverbe și adjective se scade 1 pct.

·         Dacă concurentul inversează cuvinte sau fraze, se scade 0.5 puncte. 

·         Dacă concurentul are nevoie de ajutor pentru a putea continua, i se vor scădea 0.5 / 1 pct. (în funcție de cuvântul cu care este ajutat).

·         Scăderea maximă pentru un verset este de 4 puncte.

·         Dacă concurentul spune un cuvânt greșit, dar apoi se corectează singur, nu este penalizat.

·         Dacă concurentul pronunță un cuvânt greșit, nu este penalizat.

·         Părinții nu au voie să intre în sala de concurs, nici să discute cu judecătorii.

·         Dacă a ieșit din sală după prezentarea versetelor, un concurent nu mai poate reintra pentru a mai spune alte versete.

·         Judecătorii au dreptul final de decizie în privința punctajului și notării. Reclamațiile nu sunt acceptate.

Vă invităm cu insistență să îi motivați pe copiii și tinerii din familiile dvs. să se înscrie la acest concurs. Memorarea Scripturii este o disciplină esențială pentru viața creștină. Charles Chiniqui scria: ,,O, Doamne, Tu știi că Bibliei pe care am citit-o pe genunchii mamei îi datorez, prin harul Tău infinit, cunoștința adevărului de astăzi. Acea Biblie mi-a luminat mintea, lumină pe care niciun argument al oamenilor n-a putut-o birui.”

ÎNSCRIEREA la acest concurs poate fi făcută în perioada 1 iunie – 30 august 2020, completând formularul pe care îl găsiți la bit.ly/BethanyContest2020. Având dorința de a-i ajuta pe concurenți să se pregătească din timp pentru concurs, organizatorii îi vor contacta pentru a-i invita să ne trimită periodic înregistrări video cu versetele memorate (aceste clipuri video vor fi prezentate în timpul serviciilor divine de joi).

Pentru înscriere sau detalii legate de concurs îi puteți contacta pe unul dintre organizatori:              

                       Tabita Măgduț – 773.715.1426 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

                       Persida Bujdei – 847.529.6459 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                       Dan Muncaciu – 773.936.4813 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Echipa de organizare a Concursului Biblic – Biserica Betania 2020

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

BIBLE CONTEST 2020

 

Dear children, youth, and parents of Bethany Church, we here are the details regarding the third annual BIBLE MEMORY CONTEST that Bethany Church is planning and organizing on September 12, 2020 at the Bethany Christian Center. We are currently uncertain of what the rules regarding social distancing and quarantine will be at that time, however, anticipating that we will be allowed to organize the contest, we wanted to offer you a few details. We would like all the potential contestants to have enough time to prepare for the contest, especially since schools remain closed for the remainder of the year and throughout the summer. When we draw nearer to the date mentioned above, we will offer more details regarding the logistics, organization and safety measures of the contest.

 

                This year, the contest will be open to the same age category (ages 4 – 21), but the contest will have two different parts for the youth (details below). In addition, the awards given will be consistent, due to the generosity of the donor who sponsors this contest. Here are some important details:

 

BIBLE MEMORY CONTEST FOR

CHILDREN

Age Groups

Ages 4-6

Ages 7-8

Ages 9-11

Ages 12-14

Minimum nr. of verses (from anywhere in the Bible)          

20+

35+

50+

65+

CASH AWARDS (for each of the 4 age groups)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLE MEMORY CONTEST AND TEST OF BIBLICAL KNOWLEDGE FOR

YOUTH

(ages 15-21)

The contest for the youth has 2 parts:

1.MEMORIZATION: Contestants must recite orally or type, from memory, as many verses as possible from 1 & 2 Timothy.

2. TEST: Contestants must answer approximately 20 WRITTEN questions from 1 & 2 Timothy

CASH AWARDS

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Several days before the contest, the contestants (or parents) will be contacted to establish the time they should be present at the Christian Center. The group each contestant will belong to will depend on the contestant’s age on the day of the contest. Contestants should be at CC at their appointed time and will be tested in the presence of a panel of judges. Each contestant will be required to send VIA EMAIL the Biblical text of all the verses they plan to recite (.doc, .docx, or .pdf) at least 48 hours prior to the contest (in order to avoid physical handling of documents during the actual contest). Each contestant’s presentation will be recorded for internal archive purposes. The winners of the contest will be personally contacted after the contest, and the awards ceremony will be in the church sanctuary on SUNDAY, SEPTEMBER 13, 2020 at the morning service – we ask that all contestants be present at this service (supplementary details to follow).

 

Rules and Regulations:

1.       Verses may be learned either in Romanian or English

2.       Contestants may choose to recite any verse from the Bible, regardless of whether they have recited it in previous years’ contest(s).

3.       The competitor must recite verses clearly, slowly, and loudly. Judges reserve the right to ask contestants to repeat the verse.

4.       Each correct verse will earn 4 points. Each correct reference will receive 2 points.

5.       Longer passages must be recited in the consecutive order of the verses. 4 points will be deducted for omitting an entire verse from a passage listed on a contestant’s submitted sheet.

6.       0.5 points will be deducted for omitting or erroneously stating a reference (book, chapter, verse). The maximum decrease for a reference is 2 points.

7.       If an entire chapter is recited, it is enough for the contestant to say the name of the book and the chapter, not each verse (ex. Psalm 23).

8.       0.5 points will be deducted for the omission or addition of pronouns, articles, numerals, prepositions, or conjunctions.

9.       1 point is deducted for the omission or addition of nouns, verbs, adverbs, and adjectives.

10.   If the contestant reverses words or phrases, 0.5 points are deducted.

1.   If the contestant needs help to be able to continue reciting a verse, 0.5 / 1 point will be deducted (depending on the word with which he is helped).

12.   The maximum deduction for a verse is 4 points.

13.   If a contestant says a wrong word but then corrects himself, he is not penalized.

14.   If a contestant pronounces a word incorrectly, he is not penalized.

15.   Parents are not allowed to enter the competition room nor are they allowed to speak with the judges.

16.   If a contestant leaves the room after presenting his verses, he may not re-enter to recite more verses.

17.   The judges will have the final say and decision in scoring and grading. Complaints and appeals will not be accepted.

 

REGISTRATION for the contest is from June 1 – August 30 by completing the form found at bit.ly/BethanyContest2020. To help the contestants prepare, the organizers will periodically contact them to motivate them and encourage them to study on time in order to prepare for the contest. For registration or for details regarding the contest, please contact one of the organizers:

                        Tabita Măgduț – 773.715.1426 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                         Persida Bujdei – 847.529.6459 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it          

                   Dan Muncaciu – 773.936.4813 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

We invite you insistently to motivate the children and youth in your families to sign up for this contest. Memorizing Scripture is an essential discipline for the Christian life. Charles Chiniqui wrote, “You know, Oh God, that to that Bible, read on my mother’s knees, I owe, by Thy infinite mercy, the knowledge of the truth today; that the Bible had sent, to my young heart and intelligence, rays of light which the sophisms and dark errors of the world could never completely extinguish”.

 

May God bless you!

 

The organizing team for the Bible Contest – Bethany Church 2020